שאלות נפוצות


אבידות
למי ניתן לפנות במקרה של אבידות רכוש באוטובוס?
יש לייצור קשר עם המוקד הטלפוני של החברה 3553* / 1-599-559-559, ניתן גם לפנות אישית למשרד הראשי רח' פאולוס הששי, ת.ד. 256, נצרת ,מיקוד 16100, בשעות בפעילות 8:00-16:00.
למי לפנות במקרה של אובדן כרטיס הרב קו?
במקרה של אובדן כרטיס הרב קו, יש לפנות לעמדת שירות , עם תעודה מזהה לבעל הכרטיס ו-10 ש"ח, על-מנת להנפיק כרטיס חדש .
בעלי חיים
האם מותר להעלות בעלי חיים על האוטובוס?
 • מותר להעלות לאוטובוס חיות מחמד קטנות אם הן קשורות ברצועה ומצוידות במחסום פה, מונחות על הברכיים או מוחזקות על הידיים, כך שאינן יכולות לפגוע או להטריד את הנוסעים.
 • בעל חיים גדול יותר אפשר להסיע רק כשהם קשורים ועם מחסום פה, ובתשלום כרטיס מלא בנסיעה עירונית רגילה.
 • נוסע עיוור רשאי לקחת עמו כלב נחייה קשור ברצועה ללא תשלום נוסף.
 • קיימים מינים מסוימים של בעלי חיים אותם אסור בתכלית האיסור להעלות על תחבורה ציבורית.

 

כרטיסיות
נוסעים חינם:

    •  חיילים וחיילות
        כפי שסוכם עם משרד התחבורה ומשרד הבטחון, חיילים, רשאים לנסוע בכל הקווים חינם, הנסיעה פטורה מתשלום במקרים הבאים:

        חיילים בשירות סדיר/קבע במדים עם הצגת תעודת חוגר/קצין בתוקף.

        חיילים בשירות סדיר/קבע ללא מדים המצוידים בטופס 327 מנוילן.
        שוחרים נושאי תעודת שוחר במדים.
        שוחרים ללא מדים נושאי תעודת שוחר עם טופס 327.
        חיילים ביום שחרורם עם טופס שחרור ליום הנסיעה.
        חיילים נושאי תעודת לוחם ללא מדים.


הנחיות בעניין נסיעת חיילים/ות בתחבורה הציבורית.


בהתאם לסיכום שנעשה עם משרדי הביטחון והאוצר, החל מיום ראשון ה- 24/9/2017 יחלו חיילי צה"ל לתקף את נסיעתם באמצעות תעודת החוגר בעת עלייתם לנסיעה בתח"צ.                                                                                                                                                                               חייל יחויב  לבצע תיקוף  בעת נסיעתו  בתחבורה ציבורית. במקרים בהם לא ניתן לבצע תיקוף בתעודת החייל, יש להסב את תשומת לבו לכך ועליו לפנות ליחידתו להסדרת הנושא.

נסיעת חיילים ללא מדים בסופי שבוע וערבי ומצאי חג.  

החל מיום רביעי, 20/9/2017, ערב ראש השנה, רשאים חיילי צה"ל בשירות חובה לנסוע ללא מדים, בקווי השירות באוטובוסים, במועדים הבאים:

 1. ערבי חג ומוצאי חג מתחילת השירות ביום ערב החג ועד סוף השירות במוצאי החג לרבות נסיעה בקווי הלילה.

 2. בסופ"ש- מתחילת השירות של קווי הלילה ביום חמישי (חצות)  ועד תום השירות של קווי הלילה במוצ"ש.    

על החיילים לתקף את הנסיעה באמצעות כרטיס החוגר שלהם בעת העלייה לאוטובוס

      


  חניך במכינה קדם צבאית.

        חניך במכינה קדם צבאית חצי שנתית.

        מתנדב בשירות לאומי.

        מתנדב בשנת שירות. (זכאים לפטור בכל קווי השירות בהצגת תעודה בתוקף)

    • שוטרים במשטרת ישראל
        שוטר במשטרת ישראל/אזרח עובד כוח אדם במשטרה/גמלאי משטרת ישראל. שברשותו תעודה תקפה, זכאי לנסוע ללא תשלום.

        •   חייל המחזיק בתעודה 327 או חייל המחזיק בתעודת לוחם, רשאים לנסוע חינם גם ללא מדים. הנסיעה בחינם מותרת כאשר בצמוד לתעודה מוצגת תעודת חוגר/ קצין/ מילואים.
על התעודה להיות תקינה, חתומה וההתאריכים בתעודה צריכים להיות תקפים.

 

- ילד שטרם מלאו לו 5 שנים הנוסע בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה , פטור מתשלום.

מחירונים
תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס – לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש]

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס – לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש]


שפורסם בילקוט הפרסומים 6774 ב- 2 למרס 2014 ה- י"ח באדר ב' התשע"ד

1.       נוסע באוטובוס שלא שילם את דמי נסיעתו, או נוסע שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנציג של בעל הרישיון ביקש זאת ממנו, ישלם תעריף מוגדל, כלהלן:-

 

נסיעה שמחירה בטווח

בשקלים חדשים

תעריף מוגדל

בשקלים חדשים

עד 10.40 ₪

100 ₪

מ- 10.50 ₪ עד 18 ₪

120 ₪

מ- 18.10 ₪

180 ₪

 

 

2.       נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת לפי צו הפיקוח אף על פי שאינו זכאי לכך, ישלם תעריף מוגדל, כלהלן:-

 

נסיעה שמחירה בטווח

בשקלים חדשים

תעריף מוגדל

בשקלים חדשים

עד 10.40 ₪

95 ₪

מ- 10.50 ₪ עד 18 ₪

110 ₪

מ- 18.10 ₪

170 ₪

 

3.       נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום נמוך מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה בקטע הדרך שבו הוא נוסע, ישלם תעריף מוגדל, כלהלן:-

 

נסיעה שמחירה בטווח

בשקלים חדשים

תעריף מוגדל

בשקלים חדשים

עד 10.40 ₪

90 ₪

מ- 10.50 ₪ עד 18 ₪

100 ₪

מ- 18.10 ₪

160 

 

4.       ילד שנראה כמי שגילו אינו עולה על 12 שנים לא יחויב בתשלום תעריף מוגדל לפי הודעה זו, זולת אם היה בחברת אדם מעל גיל 18 האחראי עליו; במקרה כאמור יחויב אותו אדם בתעריף מוגדל שהיה מוגדל שהיה צריך להיות מושת על הילד לפי הודעה זו.

 

5.       נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל כאמור בהודעה זו, לרבות בנסיבות שבהן בידי הנוסע הוכחה כי אכן רכש את כרטיס הנסיעה שלא הציג לפני הנציג, או במקרה של נסיבות אישיות קשות; בנסיבות כאמור רשאי המפקח לפטור את הנוסע מתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו.

 

6.       מחיר נסיעה לפי, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ( מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית ), התשע"ב – 2012.

 

7.       למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הינו לצרכיי ידוע בלבד ואין בו להחליף את הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש], "תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס", כך שהנוסח המלא והמחייב כמו גם התעריף המוגדל הם אלה הקבועים בפקודת התעבורה [נוסח חדש], כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

אנו שבים ומזכירים כי נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית ונוסע שלא יציג כרטיס נסיעה מתאים צפוי להקנס בתעריף מוגדל, בהתאם לקנסות הקבועים בתקנות התעבורה. אנו קוראים לציבור הנוסעים והלקוחות להקפיד ולהחזיק ברשותם כרטיס


זכאות להנחה בתחבורה ציבורית

 זכאות להנחה בתחבורה ציבורית

תעודת זכאות / נכות

אדם עם מוגבלות המקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי זכאי לתעודת זכאות מטעם משרד התחבורה, המקנה לו הנחה  בתעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית התעודה מזכה ב33% הנחה ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור.(**ההנחה מתקבלת על הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי.

- נכה שבידו תעודת נכה או תעודה אחרת המאשרת את נכותו שנתן המוסד לביטוח לאומי , נכה צה''ל אשר לו תעודת חבר בארגות נכי צה"ל או נכה פעולות איבה אשר לו תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, זכאים להנחה של 33% ממחיר הנסיעה המלא בכל קווי השירות ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור.

ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי

-נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65 אינם זכאים  לתעודה זאת, שכן הם זכאים להנחה של 50% הניתנת  לאזרחים ותיקים.)

 

-זכאי הביטו הלאומי, המקבלים קצבת שאירים או השלמת הכנסה ייהנו מהנחה של 33% ממחיר הנסיעה המלא ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור.

 

- ילדים ונוער מגיל 5 ועד גיל 18 או מעל גיל 18 אך עדיין לומדים בכיתה י"ב וכן תלמידים במוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד שטרם מלאו לו 21 זכאים להנחה של 50% ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור, בכפוף להצגת תעודה המאשרת את גילו או אישור כי הוא תלמיד בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד.

ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי לנוער וקביעת פרופיל נוער.

האם חייב נהג האוטובוס לכבד כל שטר כסף?
על פיי תקנה 434 (ב) לתקנות התעבורה חייב הנהג להסיע נוסע שהציע שכר נסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר. 
לכן, הנהג אינו חייב לקבל שטר שערכו גבוה מפי עשרה ממחיר הנסיעה.
לדוגמא: עבור נסיעה שעולה של 5 שקלים רשאי הנהג לסרב לקבל שטר של 100 שקלים.
האם יש הנחה לאזרח ותיק

אזרח ותיק הינו גבר מגיל 65 או אישה מגיל 60 .בהצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק תינתן הנחה בגובה 50% ממחיר הנסיעה. 
האם יש הנחות לסטודנטים

סטודנט מורחב (50%): שברשותו כרטיס רב קו הטעון בחופשי שנתי או סמסטריאלי .  זכאי בעל הכרטיס (בפרופיל סטודנט) להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה בודדת או ערך צבור , למעט כרטיס חופשי חודשי .

סטודנת בהנחה 33%: סטודנת מקבל הנחה של 33% ברכישת ערך צבור.

 

** ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי וקביעת פרופיל סטודנט.

האם יש פיקוח על מחירי הנסיעה באוטובוס?
משרד התחבורה מפקח על מחירי הנסיעה, כדי לשמור על רמת מחירים סבירה ושווה לכל נפש. כמו כן החברה מחוייבת לתת הנחות למגזרים השונים, בהתאם למדיניות ההנחות הנקבעות על-ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר.
מטען
האם נוסע רשאי לקחת עמו מטען יד ללא תשלום נוסף.
 • נוסע רשאי לקחת עמו מטען יד ללא תשלום נוסף, ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס. להלן סוגי המטען המותרים ללא תשלום:
 • תיק ומזוודה, בתנאי שלא יגרמו נזק או יפריעו לנוסעים
 • עגלת ילדים ו/או עגלת נכים מקופלת (הנהג רשאי לסרב להעלות את העגלה מנימוקי צפיפות).
 • מטען צר (מוט עץ, גליל שרטוטים) שאורכו אינו עולה על מטר.

     יש לציין שאסור להעלות כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או מפיץ ריחות רעים, חומרי נפץ ונשק טעון.

נגישות
יידוע על המחוייבות בנגישות

 

הנדון: יידוע כלל העובדים על המחוייבות בנגישות

 

רקע:

בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמכוחו הותקנו תקנות נגישות שונות כדי לאפשר שילוב ושיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות..

באוקטובר 2013 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות לשירות.
תקנות אלו מגדירות כיצד להנגיש באופן ייעודי את השירותים המסופקים ע"י הארגון ללקוחותיו.

 

 

לפי סעיף זה העובדים מודעים:

(1) על איסור אפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן השירות.

(2) על חובת מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה ונגישה.

(3) על עיקרי החובות להנגשה החלות לפי החוק - על השירות בארגונך.

.

בישראל של 2014 18% מהאוכלוסיה הינם אנשים עם מוגבלות  - אלה הם לקוחותינו.

חוקי השוויון והתקנות קובעים בין היתר כי חל איסור להפלות במתן שירות בין לקוחות שונים --בדגש על אנשים עם מוגבלות. כלומר, ישנה חובה לתת שירות שיוויוני לאדם עם מוגבלות, ככל מקבל שירות אחר תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו, הגנה על פרטיותו וביצוע ההתאמות הנדרשות שיביאו לכך שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הציבור וכחלק בלתי נפרד ממנו, באופן עצמאי ובבטיחות מירבית.

חשוב לדעת כי החוק קובע כי אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות המוצעות -אין להטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל שימוש בהתאמות .

.מהי נגישות?

נגישות הינה הגעה ליעד והיכולת לקבל את השירות ולהשתמש במוצר - בבטחה, בשוויון, בזכות, בכבוד, בנוחות ובמקסימום עצמאות ללא אכזבה וללא עזרה  מיוחדת.

אנו בחברה הנגשנו את כל הסניפים (קופות ועמדות שירות), והשירותים של החברה על מנת לאפשר לכל לקוחותינו שירות נגיש, רגיש ושיוויוני ועל מנת לעמוד בדרישות החוק. אנו פעלנו ונפעל להנגשת הארגון בתחומים הבאים:

·     הנגשת הסניפים , עמדות נגישות, עזרים ושילוט.

·     מוקד טלפוני נגיש וחלופות להתקשרות עם המוקד הטלפוני כמו  דוא"ל ופקס.

·     הנגשת אתר האינטרנט.

·     הנגשת המידע והפרסום

·     העובדים והנהגים שנותנים שירות לבעלי מוגבלויות עברו הדרכת שירות נגיש.

כחברה השואפת להעניק שירות ל 100% מלקוחותיה ומתוך אחריות חברתית אנו מצפים  להיות ארגון נגיש לכל לקוחותינו.

 

נגישות בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים

נגישות לאנשים עם מוגבלות:

 

פירוט נגישות בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים.

כל הקווים והאוטובוסים בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים הם קווים נגישים

 

  -חברת שירותי אוטובוסים התקינה בתחנות 2 סוגי שלטים ללקויי ראיה עם פרטי הקו ויעד הנסיעה:

1.    שלט בכתב גדול, שחור על רקע צהוב.

2.    שלט מישוש ובו מידע בכתב מובלט וכתב ברייל

  -המידע על לוחות זמנים  נגיש ונמסר גם בפקס ובטלפון ומוצג בכתב גדול.

  דלתות ומחיצות שקופות מסומנים באמצעי אזהרה ללקויי ראיה.

 

  -לוחות מידע אלקטרוניים בתחנות המציינים מועדי נסיעה ויעדים כולל הכרזה קולית.

    - מערכת הגברת שמע, לולת  השראה, ללקויי שמיעה ,ממוקמת בדלפקים/קופות

   - מוקד טלפוני נגיש, הנתב במוקד הטלפוני מונגש על ידי הקלטה בלא מוסיקת רקע, בשפה פשוטה ובקצב איטי ,ובכל השפות שניתן בהן מידע לכלל הציבור ,התאמות נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון.

 

- חלופה למוקד הטלפוני, לאדם עם מוגבלות המתקשה ביצירת קשר עם המוקד הטלפוני כמו אנשים חירשים יש  חלופות להתקשרות כמו דוא"ל ,פקס.

 

-נהלי נגישות, לקוחות עם מוגבלות יזכה לשירות נגיש  ,שוויוני, מכובד, בטיחותי .

 

-לפי הנהלים של החברה מותרת כניסה עם חיית שירות.

 

- סיוע במילוי טפסים בעמדת הנפקת כרטיסים.

 


הנחות עבור עיוורים ולקויי ראיה

-עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים,

- מלווה לעיוור זכאי להנחה של 50%  בכל קווי השירות בהצגת תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה.

כלב נחייה של עיוור, פטור מתשלום .

רב קו
הנחות למחזיקי אשרת שהייה
החל מה-21.11.16 מחזיקי אשרת שהייה בארץ (אשרת סטודנט, אשרת תושבות זמנית, אשרה מיוחדת לאנשי דת ועוד), לתקופה של שנה לפחות, יהיו זכאים להנחות המוענקות בתחבורה הציבורית, כפי שזכאי תושב ישראל.
ש. האם אני יכול "לנקב" על חבר בכרטיסיה

ש. האם אני יכול "לנקב" על חבר  בערך צבור.
ת. כן ולא. כלומר אם אתה רוצה לנקב על חבר כדאי מאד שתגיד את זה קודם לנהג ואז הוא יקליד קודם במכשיר "כפול 2" ורק אז יבקש ממך להניח את הכרטיס על המכשיר. אם שכחת להגיד לנהג והמכשיר הוריד לך נסיעה אחת, הוא חסם את עצמו מהורדה נוספת (כדי למנוע מצב שאנשים מעבירים בטעות פעמיים) והחבר יאלץ לשלם על עצמו. בכל מקרה החבר צריך להיות באותו פרופיל כמו שלך, כלומר נער לא יכול לנקב על אביו, גם אם הוא נראה צעיר או קשיש.
ועוד הבהרה חשובה. הרב-קו הוא כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה. בעל הכרטיס חייב להיות נוכח כדי לכרטס על משיהו אחר. אתה לא יכול פשוט לתת אותו למישהו, אפילו אם מוטענת עליו רק כרטיסייה
האם ניתן לרכוש כרטיס מבלי להזדהות?
ניתן לקבל כרטיס רב-קו אנונימי, ללא תמונה וללא הנחות, חשוב לשים לב לכך שאין אחריות על כרטיס רב-קו אנונימי ולכן לא ניתן לקבל החזר על החוזים הטעונים בכרטיס במקרה של אבדן.
האם אני זכאי לקבל כרטיס חדש בחינם במקום כרטיס שלא עובד?


 במקרה של תקלה ברב-קו ללא נזק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה ולא יגבה תשלום עבור הפקתו (יש להגיע לעמדה עם תעודה מזהה: תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון).

ואם התקלה עקב נזק  בכרטיס חייב בתשלום 10 שקל

איפה קונים ו/או מטעינים את הכרטיס החכם?
ניתן לקנות את הכרטיס אך ורק בעמדות ההנפקה בנצרת ונצרת עילית , הטעינה תבוצע בעמדות ההנפקה ובנוסף אצל הנהגים.
איך זה עובד?

הנוסע יציג את הכרטיס מול קורא כרטיסים שמותקן בכניסה ליד הנהג. לפי תוקף ואיזור הנסיעה המותר בכרטיס, יגרע מן הכרטיס את מחיר הנסיעה המבוקש.

 

הרב-קו הינו כרטיס רב פעמי הניתן להטענה ועליו מוטבעים תמונה ושם בעל הכרטיס והוא החליף את כרטיסי הנייר הקיימים. הרב-קו ניתן לטעינה ע"פ הזכאויות המגיעות לכם בחוק. כרטיס הרב-קו הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

האם אני זכאי לקבל כרטיס חדש בחינם במקום כרטיס שלא עובד?

במקרה של תקלה ברב-קו שניזוק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה תמורת תשלום של 10 ₪ . במקרה של תקלה ברב-קו ללא נזק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה ולא יגבה תשלום עבור הפקתו .
מתי ניתן לטעון חוזה חופשי חודשי ברב קו.

כרטיס חופשי חודשי מאפשר נסיעה חופשית בתחום אזור הנסיעה  במשך חודש ימים, החל מהראשון לחודש ועד היום האחרון בחודש. ניתן להשתמש בכרטיס עבור הישובים  המשויכים לכרטיס

 

 • כרטיסי חופשי חודשי ברב-קו ניתן לטעון החל מה-25 לחודש ועד ל-10 לחודש בו ייעשה שימוש בכרטיס.

הנחיה לעניין אופן ההנפקה והטעינה ברב קו חצי אנונימי

הנדון: הנחיה לעניין אופן ההנפקה והטעינה ברב קו חצי אנונימי

בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד המשפטים, לעניין אופן הנפקה וטעינה בכרטיסי רב קו״ חצי אנונימי״ על מפעילי התחבורה הציבורית לפעול כדלקמן:

1.     החל מיום 1.3.2016, ניתן יהיה להנפיק על גבי כרטיס זה את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכלל זה, אזרח ותיק, נוער, נכים, זכאי ביטוח לאומי, סטודנט וכדומה.

 

כמו כן, יש לאפשר לטעון את כל הסדרי הנסיעה הרלוונטים לפרופיל הזכאות של הנוסע כולל הסדר נסיעה חופשי חודשי. יש להציע לנוסע את כל סוגי הכרטיסים הקיימים (פרסונאלי, חצי אנונימי ואנונימי) תוך הצגת ההבדלים בין כל כרטיס

 

2.     הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תבוצע רק לאחר בקשה מפורשת של הנוסע וחתימתו על מסמך המיידע אותו כי לא יבוצע שיחזור / החזר / זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס. ככל שהכרטיס יאבד מכל סיבה שהיא, יאבד הנוסע את סכום הכסף שהיה טעון על הכרטיס ואת הסדרי הנסיעה שהיו בו. אולם, אם יש תקלה בכרטיס, וניתן לשחזר את הסדרי הנסיעה הטעונים בו ללא צורך בגישה למאגרי מידע, יש לשחזרם במצב דברים זה.

כדי לרכוש כרטיס חדש יהיה על הנוסע להוכיח מחדש את זכאויותיו האישיות, באופן דומה לזה שנעשה בעת רכישת הכרטיס שניזוק או שאבד. בנוסף, יצהיר הנוסע שאין ברשותו כרטיס רב קו חצי אנונימי נוסף.

 

3.     מסמכים כנ״ל בסעיף 3 יישמרו בעותק קשיח אצל המפעיל שהנפיק את הכרטיס ובנוסף ייסרק ויישמר במרכזי השירות. יובהר, כי טופס המידע/הסכמה של המבקש כאמור, לא יכיל כל נתון שמאפשר לקשר בינו לבין הכרטיס. כלומר, על הטופס לא יצוין מספר הכרטיס, אלא פרטים מזהים של מקבל הכרטיס בלבד.

4.     תוקף הפרופיל לנוסע הזכאי להנחות, יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות אך לא יותר משנתיים ממועד הנפקת הכרטיס.

 

5.     נוסעים המעוניינים להסב כרטיס פרסונאלי הקיים ברשותם לכרטיס חצי אנונימי, יהיו רשאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף.


 

6.     יש להקפיד על מחיקת המידע בהמשך למעבר מכרטיס רשום לכרטיס חצי אנונימי. 

ש. האם ילדים יכולים להנפיק לעצמם רב-קו?

ש. האם ילדים יכולים להנפיק לעצמם רב-קו?
ת. לא, עד גיל 16 אתה חייב לבוא עם אבא או עם אמא, ושיביאו איתם את תעודת הזהות שלהם עם הספח שבו אתה רשום. מעבר לגיל 16 תוכל להנפיק לעצמך רב-קו, אבל בתנאי שתנפיק לעצמך קודם תעודת זהות ותבוא איתה
תעודת זכאות
מה ניתן לעשות במקרה של אובדן התעודה?
במקרה של אובדן או אי קבלת תעודת הזכאות ניתן לפנות למרכז מידע ארצי ב- 5678* או באמצעות פנייה בכתב עבור: המפקח על התעבורה לתחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת.ד.57109 , תל-אביב,61570, פקס: 03-5657281
איך ניתן להנפיק תעודת זכאות?
משרד התחבורה שולח את התעודות לזכאים באופן אוטומטי, על פי רשימת זכאים המועברת אליו מדי חודש מהביטוח הלאומי, ולכן אין צורך לפנות למשרד התחבורה. התעודה היא אישית ולא ניתנת להעברה.
חידוש תעודות זכאות מתבצע במרוכז פעם בשנתיים לכלל אוכלוסיית הזכאים ופעם בחודש מונפקות תעודות ל"זכאים" החדשים על-פי העדכונים מהמוסד לביטוח לאומי.

חיפוש לפי קו

Nazareth Unbs
חפש

Next Bus - מידע בזמן אמת

Next Bus Text שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

שירותים נוספים